بسته مناسب خود را انتخاب کنید

آزمایشی

تومان29

/ماهانه

5 کاربر

50 اعضای تیم

ایمیل نامحدود

مدیریت مجوزها

پشتیبانی توسعه دهنده

بررسی

عضویت

پایه

تومان49

/ماهانه

20 کاربر

200 اعضای تیم

ایمیل نامحدود

مدیریت مجوزها

پشتیبانی توسعه دهنده

بررسی

عضویت

اولترا

تومان69

/ماهانه

30 کاربر

300 اعضای تیم

ایمیل نامحدود

مدیریت مجوزها

پشتیبانی توسعه دهنده

بررسی

عضویت

پریمیوم

تومان99

/ماهانه

50 کاربر

500 اعضای تیم

ایمیل نامحدود

مدیریت مجوزها

پشتیبانی توسعه دهنده

بررسی

عضویت

در ارتباط باشید